تندیس کارآفرین برتر سال

اطلاعات

تاریخ
27 دی 1396
مجموعه ها
تندیس و لوح تقدیر
تندیس کارآفرین برتر سال